Zasady rekrutacji

Architektura Wnętrz to studia licencjackie 3,5-letnie (7 semestrów) prowadzone przez profesorów i wykładowców Akademi Sztuk Pięknych w Krakowie.

Specjalności na kierunku Architektura wnętrz:

 • projektowanie architektury wnętrz,
 • projektowanie mebli i elementów wyposażenia wnętrz,
 • projektowanie wystaw.

 

I ETAP REKRUTACJI JEST DWUSTOPNIOWY:

 1. rejestracja elektroniczna i wydruk formularza z rejestracji (punkt elektronicznej rekrutacji znajduje się w Kolegium Technicznym ul. Żołnierzy I AWP 1E,
 2. złożenie kompletu dokumentów, wraz z wydrukowanym formularzem z elektronicznej rejestracji, w sekretariacie Instytutu Sztuk Projektowych PWSW (Kolegium Techniczne pok. 3.30) prowadzącego nabór na wybrany kierunek.

Konieczne dokumenty

 1. podanie na obowiązującym w uczelni formularzu,
 2. dyplom maturalny (świadectwo dojrzałości) w oryginale,
 3. świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 4. 2 fotografie,
 5. potwierdzenie wniesienia na konto uczelni opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85,00 zł.
 6. dowód osobisty.

Opłat można dokonywać na konto lub w Kasie PWSW. Kasa czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00.

Ponadto:

 1. laureaci i finaliści olimpiad – oryginał zaświadczenia olimpiady przedmiotowej lub jego poświadczoną kopię,
 2. absolwenci szkół średnich, którzy legitymują się dyplomem “matury międzynarodowej”- tłumaczenia dyplomu dokonanego przez tłumacza przysięgłego.

 

II ETAP REKRUTACJI:

Kwalifikowanie przez Instytutową  Komisję  Rekrutacyjną dokumentów kandydatów na I rok studiów.

Dokumenty kandydata będą brane pod uwagę wyłącznie pod warunkiem spełnienia p. 1 i 2 (porównaj I Etap rekrutacji), w przeciwnym razie dokumenty zostaną odrzucone. tj.:

Kandydat, który jedynie zarejestruje się w systemie elektronicznym i nie złoży jednocześnie kompletu dokumentów w sekretariacie Instytutu Sztuk Projektowych nie będzie brany pod uwagę w II etapie rekrutacji → czyli przy sporządzaniu listy osób przyjętych na studia (architektura wnętrz) .

Termin rozmowy z kandydatami dotyczącej zainteresowań plastycznych połączonej z przeglądem prac kandydata (prace rysunkowe, malarskie, fotografie, format prac, technika wykonania oraz ilość dowolne) zostanie podany w późniejszym terminie.

 


 

Informacje dla obcokrajowców / Для студентів з України / For foreigners

If you are interested in studying at the East European State Higher School in Przemysl send a message to studiujwpolsce@pwsw.pl and you will receive exact information.

Якщо Ти зацікавлений навчанням у Державній вищій східноєвропейській школі в Перемишлі, напиши на адресу studiujwpolsce@pwsw.pl – отримаєш детальнішу інформацію.

Jesteś zainteresowany studiami w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu napisz na adres

studiujwpolsce@pwsw.pl otrzymasz dokładne informacje.


 

Dom Studenta

Wg Zarządzenia nr 35/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu  opłaty za miejsce w Domu Studenta w roku akademikiem 2019/2020 wynoszą:

 – opłata za miejsce w pokoju dwuosobowym                     – 395,00 zł

– opłata za miejsce w pokoju trzyosobowym                       – 345,00 zł

– opłata za miejsce w pokoju czteroosobowym                   – 300,00 zł

– opłata za każdorazowe wydanie pościeli i koca                –   50,00 zł

2. Mieszkaniec DST zobowiązany jest do wniesienia kaucji zwrotnej w wysokości 350,00 zł, uiszczanej w terminie do 30 dni od daty zakwaterowania.

3. Ustala się opłatę w wysokości 2,50 zł za 1 godzinę korzystania z automatycznej pralki.

4. Ustala się opłatę w wysokości 5,00 zł za wyrobienie zgubionej Karty mieszkańca Domu Studenta.


 

Kontakt w sprawie rekrutacji na kierunek Architektura wnętrz:

Joanna Gwizdała
ul. Żołnierzy I AWP 1E (Kolegium Techniczne) pok. 3.30
37-700 Przemyśl
tel. (016) 735-52-32
aw@pwsw.pl


 

Potwierdzanie efektów uczenia się w Instytucie Sztuk Projektowych na kierunku Architektura Wnętrz

Od  roku akademickiego 2017/2018 kandydaci ubiegający się o przyjęcie  na kierunek Architektura Wnętrz mogą skorzystać z potwierdzania efektów uczenia się z chwilą przyjęcia ich na studia, jeżeli spełniają w tym względzie wymogi Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym.